หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับสู่ HIV INFO HUB

นำเสนอข้อมูลตามตัวชี้วัดสำคัญ ที่จำเป็นต้องใช้ติดตามการดำเนินงาน แสดงผลเป็น Dashboard 3 รูปแบบ เพื่อบริบทการดำเนินงาน 4 ระดับ ได้แก่ ประเทศ เขตสุขภาพ จังหวัด หน่วยบริการ

Snapshot

แสดงข้อมูลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่สำคัญ ณ ปีปัจจุบัน หรือปีที่สนใจเพื่อให้ เห็นภาพรวม อย่างรวดเร็ว

Trend

แสดง แนวโน้ม ผลการดำเนินงานจำแนกรายปี เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละปี หรือไตรมาส

Compare

เปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ และสนับสนุนการดำเนินงาน

คู่มือการใช้งาน

HIV INFO HUB


DQI

Dashboard

รายการข้อมูลที่อัพเดต

07-04-2565

N

NAP web report

GARP_2565Q2

07-04-2565

N

NAP web report

GARP_2565Q1

01-02-2565

N

NAP web report

GARP_2564Q4

07-10-2564

N

NAP web report

GARP_2564Q3

21-07-2564