หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับสู่ HIV INFO HUB

นำเสนอข้อมูลตามตัวชี้วัดสำคัญ ที่จำเป็นต้องใช้ติดตามการดำเนินงาน แสดงผลเป็น Dashboard 3 รูปแบบ เพื่อบริบทการดำเนินงาน 4 ระดับ ได้แก่ ประเทศ เขตสุขภาพ จังหวัด หน่วยบริการ

Snapshot

แสดงข้อมูลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่สำคัญ ณ ปีปัจจุบัน หรือปีที่สนใจเพื่อให้ เห็นภาพรวม อย่างรวดเร็ว

Trend

แสดง แนวโน้ม ผลการดำเนินงานจำแนกรายปี เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละปี หรือไตรมาส

Compare

เปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ และสนับสนุนการดำเนินงาน

คู่มือการใช้งาน

HIV INFO HUB


DQI

Dashboard


DQAs

Data Quality Assessment


RDIS

ระบบรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานภายใต้มาตรการ RRTTPR

รายการข้อมูลที่อัพเดต

07-01-2567