HIV Info HUB
ปี 2562
คาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่
 คน

[410,000 – 540,000 คน]

กำลังรับยาต้านไวรัส
 คน
ผู้เสียชีวิตเนื่องจากเอชไอวี
 คน

[10,000-19,000 คน]

ผู้ติดเชื้อรายใหม่
 คน

[4,900 - 6,000 คน]

ที่มา: Spectrum-AEM ปรับปรุง 6 เมษายน 2563 หมายเหตุ: ข้อมูลการรับยาต้านไวรัส เป็นข้อมูลจากระบบบริการสุขภาพ

60% ของผู้ติดเชื้อฯ
รายใหม่เกิดใน 15 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

มีผู้ติดเชื้อฯ รายใหม่
มากที่สุด ของจำนวน
ผู้ติดเชื้อฯ รายใหม่ทั้งประเทศ

ที่มา:Spectrum-AEM รายจังหวัด ปรับปรุง 21 พฤษภาคม 2563

สถานการณ์ตีตราและเลือกปฏิบัติ

58.6%
คนไทยยังมีทัศนคติเลือกปฏิบัติ
ต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ที่มา:รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2557

ช่องทางการรับและถ่ายทอดเชื้อ

ผู้ใหญ่ 15 ปีขึ้นไป
ติดเชื้อรายใหม่

ที่มา:AEM ปรับปรุง 20 มีนาคม 2563