HIV Info HUB

การป้องกัน

การให้บริการป้องกันเชิงรุกในกลุ่มประชากรหลัก ปีงบประมาณ 2562

66.3%

ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย

19.6%

สาวประเภทสอง

30.1%

พนักงานบริการชาย

27.0%

พนักงานบริการหญิง

24.5%

ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด

การให้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนสัมผัสเชื้อหรือยา PrEP (Pre-exposure prophylaxis)

2559

1,224 คน

2560

1,865 คน

2561

2,888 คน

2562

6,985 คน

การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

เป้าหมายยุติการถ่ายทอดเชื้อฯ< 2%

การดูแลรักษา

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน 90-90-90 ปีงบประมาณ 2562

90%

99.8%

ผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง

90%

79.9%

ผู้ติดเชื้อที่รู้สถานะและได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

90%

97.3%

ผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาต้านฯกดไวรัสสำเร็จ

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นวัณโรค ได้รับยาต้านไวรัสและยารักษาวัณโรค

ร้อยละเทียบกับคาดประมาณจำนวนผู้ป่วยวัณโรค
ที่มีการติดเชื้อเอชไอวีโดยองค์การอนามัยโลก