HIV Info HUB

การป้องกัน

การให้บริการป้องกันเชิงรุกในกลุ่มประชากรหลัก ปีงบประมาณ

ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย

สาวประเภทสอง

พนักงานบริการชาย

พนักงานบริการหญิง

ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด

การให้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนสัมผัสเชื้อหรือยา PrEP (Pre-exposure prophylaxis)

การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

เป้าหมายยุติการถ่ายทอดเชื้อฯ< 2%

การดูแลรักษา

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน 95-95-95 ปีงบประมาณ

95%

ผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง

95%

ผู้ติดเชื้อที่รู้สถานะและได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

95%

ผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาต้านฯกดไวรัสสำเร็จ

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นวัณโรค ได้รับยาต้านไวรัสและยารักษาวัณโรค

ร้อยละเทียบกับคาดประมาณจำนวนผู้ป่วยวัณโรค
ที่มีการติดเชื้อเอชไอวีโดยองค์การอนามัยโลก