DQAs HUB

การประเมินคุณภาพข้อมูล

( DQAs: Data Quality Assessment )

ทบทวนข้อมูลตัวชี้วัด

(Data review)

เครื่องมือประเมินคุณภาพข้อมูล

(Data Quality Assessment Tools:DQAs Tools)

เครื่องมือประเมินระบบบริหารจัดการ (System Assessment Tool) https://hivhub.ddc.moph.go.th/sa

เครื่องมือตรวจสอบข้อมูล (Data Verification tool)
Template การตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัด HIV Testing Download

Template การตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัด TPT-HIV Download