ประเทศ

Sitecode
ปีงบประมาณ
ข้อมูลสะสม ณ ไตรมาส
Population

สปสช. ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2565

การรับบริการในกลุ่มประชากรหลัก

Reach

0

STI screening

0

HIV Testing & Know Result

0

บริการดูแลรักษาเอชไอวี

Estimates PLHIV

00

0

ได้รับการวินิจฉัย
(รู้สถานะ) (1st 95)

0

กำลังรับยาด้านฯ

(2nd 95)

0

กดไวรัสสำเร็จ

(3rd 95)

การดำเนินงานป้องกันในกลุ่มประชากรหลัก

การดำเนินงานดูแลรักษา

การรับบริการในกลุ่มประชากรหลัก

Reach

00

STI screening

00

HIV Tested

00

HIV Positive

00

บริการดูแลรักษาเอชไอวี

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามเป้าหมาย 95-95-95

คาดประมาณผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตอยู่

00

ผู้ติดเชื้อฯได้รับการวินิจฉัย(1st95)

00

กำลังรับยาต้านไวรัสฯ(2nd 95)

00

กดไวรัสฯสำเร็จ(3rd 95)

00