หน่วยบริการ

Organization
เขตสุขภาพ
จังหวัด
กลุ่มประชากร
สิทธิการรักษา
ช่วงอายุ
หน่วยบริการ
ปีงบประมาณ
ข้อมูลสะสม ณ ไตรมาส
เพศ

สปสช. ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2567

Snapshot Chart Service Unit

PLHIV Diagnosed

000

Currently on ARV

000

VL < 1,000

000

Newly Receving ART

000

CD4 at diagnosis < 200

0

(/)

00

% HIV positive

Test & Know result

00

HIV positive

00

PrEP Current :
จำนวนผู้รับบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ณ ช่วงเวลาที่รายงาน
PrEP New Naive :
จำนวนผู้รับบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ครั้งแรกในชีวิต ณ ช่วงเวลาที่รายงาน

2

nd

95

Currently receiving ART

0

3

rd

95

Virally suppressed

0

ช่องว่างการให้บริการ จำนวน (คน)
วินิจฉัย แต่ยังไม่ลงทะเบียน 00
ลงทะเบียน แต่ยังไม่รับยาต้านฯ 00
เคยรับยาต้านฯ แต่ไม่ได้รับปัจจุบัน 00
รับยาต้านฯ แต่ไม่มีผล VL ช่วง 12 เดือน 00
VL>1000 copies/ml 00
Trend Chart Service Unit

การดำเนินงานดูแลรักษา

เปรียบเทียบการดำเนินงานดูแลรักษาเอชไอวี รายไตรมาส