เขต

Sitecode
เขตสุขภาพ
ปีงบประมาณ
ข้อมูลสะสม ณ ไตรมาส
Population

สปสช. ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2567

การรับบริการในกลุ่มประชากรหลัก

Reach

0

STI screening

0

HIV Testing & Know Result

0

บริการดูแลรักษาเอชไอวี

Estimates PLHIV

00

0

ได้รับการวินิจฉัย
(รู้สถานะ) (1st 95)

0

กำลังรับยาด้านฯ

(2nd 95)

0

กดไวรัสสำเร็จ

(3rd 95)

การดำเนินงานป้องกันในกลุ่มประชากรหลัก

การดำเนินงานดูแลรักษา

ปีงบประมาณ เสียชีวิต(สะสม)
ยังไม่ลงทะเบียน ลงทะเบียน ยังไม่รับยา รับยาต้านไวรัส รวม

การรับบริการในกลุ่มประชากรหลัก

Reach

00

STI screening

00

HIV Tested

00

HIV Positive

00

Receive PrEP

20

บริการดูแลรักษาเอชไอวี

มัธยฐานระดับ CD4

First diagnosis

00

ARV initiation

00

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามเป้าหมาย 95-95-95

คาดประมาณผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตอยู่

00

ผู้ติดเชื้อฯได้รับการวินิจฉัย(1st95)

00

กำลังรับยาต้านไวรัสฯ(2nd 95)

00

กดไวรัสฯสำเร็จ(3rd 95)

00

ข้อมูลพัฒนาคุณภาพบริการดูแลรักษา

Currently on ART

00

VL Tested

00

กดไวรัสฯ < 1000

00

กดไวรัสฯ < 50

00